Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2012

2919 b4d8 500
Reposted fromamelia amelia

May 23 2012

Fucking Russians
Reposted fromxxqqzzaa xxqqzzaa viaclassicLady classicLady

May 17 2012

1549 85ec
Reposted fromlucyinthesky lucyinthesky viakropki kropki

April 28 2012

0623 4dc9
Reposted frominspire inspire vialaj laj

April 27 2012

5873 6077
Learn to read korean in 15 minutes
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viasaski saski
2703 6a12
Reposted fromslodziak slodziak viaMaryy Maryy
6020 bca2
Reposted fromeight eight vialeonette leonette

April 25 2012

Reposted frommayamar mayamar vialechaton lechaton

April 23 2012

3856 7a02
Reposted frominspire inspire viaclassicLady classicLady

April 22 2012

April 21 2012

Reposted fromathlin athlin viavictarionvon victarionvon

April 20 2012

6881 aa3c
Reposted fromenna-music enna-music vialebelete lebelete
9172 f4ef
Reposted fromverschwoerer verschwoerer vianoisetales noisetales
9750 bf3c
za dużo przeklinam. za mało słucham innych. zbyt wiele czasu spędzam na opierdalaniu się. sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. nie jestem zbyt mądra, ani piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. ale znajdziesz chyba we mnie też jakiś powód, żeby mnie pokochać, co?
Reposted frommefir mefir viakropki kropki
Reposted fromevh evh viakasiula kasiula
8662 37a3
8394 ef6a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl